Fotopersbureau HCA Fotopersbureau HCA

Home / Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR NVJ FOTOGRAFEN

Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: Fotograaf: Opdrachtgever: Overeenkomst:
de onderhavige voorwaarden die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen de Fotograaf en Opdrachtgever.
de Fotograaf die lid is van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en gebruiker in de zin van artikel 6:231 BW
de wederpartij van de Fotograaf en wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW.
de tussen de Fotograaf en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ex artikel 7:400 BW die al dan niet tot stand komt middels een opdrachtbevestiging of geaccordeerde offerte.
het door de Fotograaf vervaardigde fotografisch werk.
toestemming van de Fotograaf aan de Opdrachtgever voor openbaarmaking en verveelvoudiging van de Foto door de Opdrachtgever.
Foto: Licentie:
Artikel 1.
Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten van de Fotograaf.
1.2 Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door de Fotograaf zijn aanvaard.
1.3 Wijziging of afwijking van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen tussen de Fotograaf en Opdrachtgever.
1.4 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven de overige bepaling deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.
Voor de nietige bepaling stellen partijen in overleg een nieuwe bepaling vast die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.
Artikel 2. Opdracht
2.1 De Fotograaf heeft het recht om binnen de kaders van de Overeenkomst de opdracht naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
2.2 Wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is alleen geldig indien de wijziging uitdrukkelijk schriftelijk door de Fotograaf is bevestigd. Stilzwijgende aanvaarding van de wijziging is uitgesloten.
De kosten van wijziging komen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
2.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van de Fotograaf, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden
te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen en heeft de Fotograaf recht op een aanvullende vergoeding.
Artikel 3. Opzegging
3.1 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds opzegt, om welke reden dan ook, is de Opdrachtgever verplicht de overeengekomen vergoeding volledig te betalen ongeacht of de Fotograaf werkzaamheden
heeft verricht. Deze betalingsverplichting geldt niet voor de niet- professionele Opdrachtgever, die is bij opzegging een naar redelijkheid vast te stellen deel van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.
3.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt binnen 24 uur nadat deze tot stand is gekomen en de Fotograaf nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden,
dan is Opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.
3.3 Een Overeenkomst waarvoor de Fotograaf onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet worden opgezegd.
3.4 Zowel Opdrachtgever als Fotograaf hebben het recht om ingeval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij, de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.
Artikel 4. Duur Overeenkomst en termijnen
4.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat de Foto is geleverd, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. Indien partijen voor de levering van de Foto een termijn overeen zijn gekomen dan is dit nimmer een fatale termijn.
Artikel 5. Klachten
5.1 Klachten over de kwaliteit van de Foto of uitvoering van de Overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na levering van de Foto schriftelijk en met redenen omkleed aan de Fotograaf
kenbaar worden gemaakt. Na afloop van deze termijn kan Opdrachtgever geen beroep meer doen op niet-nakoming van de Overeenkomst door de Fotograaf en vervallen de rechten die daarmee verbonden zijn.
Artikel 6. Auteursrecht en gebruiksrecht
6.1 Het auteursrecht op de Foto berust uitsluitend bij de Fotograaf.
6.2 De Licentie wordt door de Fotograaf schriftelijk verleend. Indien de Overeenkomst niet schriftelijk
tot stand is gekomen dan wel wanneer de Overeenkomst de Licentie niet nader specificeert, dan verwerft de Opdrachtgever niet meer dan een éénmalig niet-exclusieve Licentie voor het doel, de wijze en de oplage die
partijen bij het aangaan van de Overeenkomst voor ogen hebben gehad.
6.3 Een exclusieve Licentie kan uitsluitend bij akte overeen worden gekomen.
6.4 De Licentie wordt verleend op voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de factuur. Indien
Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van de Fotograaf tijdig en volledig te betalen, dan vervalt de Licentie met terugwerkende kracht. Alle reeds verrichte openbaarmakingen en/of
verveelvoudigingen door of namens Opdrachtgever worden alsdan beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf en dienen vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur
te worden gestaakt. Opdrachtgever is vanaf de dag na de vervaldatum van de factuur schadeplichtig jegens de Fotograaf zoals omschreven in artikel 6.6 van deze Algemene Voorwaarden.
6.5 Iedere openbaarmaking van de Foto door of namens de Opdrachtgever die niet onder de Licentie valt, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht ten gevolge waarvan de Opdrachtgever
schadeplichtig is jegens de Fotograaf zoals omschreven in 6.6 van deze Algemene Voorwaarden.
6.6 Bij inbreuk op het auteursrecht is de Opdrachtgever aan de Fotograaf tenminste een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van drie maal (300%) het overeengekomen of gebruikelijke honorarium voor een
dergelijke vorm van gebruik, onverminderd het aan de Fotograaf toekomende recht op schadevergoeding volgens de wet.
6.7 De Licentie is niet overdraagbaar behoudens uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan sublicenties te verlenen aan derden behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
6.8 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever eindigt de Licentie van rechtswege, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
6.9 Beëindiging van de Overeenkomst laat de verleende Licentie en de daarmee samenhangende rechten en verplichtingen onverlet, tenzij de Overeenkomst is beëindigd op grond van het
bepaalde in 6.8 van deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 7. Persoonlijkheidsrechten
7.1Opdrachtgever neemt bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Foto de persoonlijkheidsrechten van artikel 25 van de Auteurswet 1912 in acht.
Opdrachtgever is steeds verplicht bij openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de Foto de naam van de Fotograaf duidelijk te vermelden.
7.2 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 van de Auteurswet 1912, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Opdrachtgever
een schadevergoeding verschuldigd van eenmaal (100%) de overeengekomen of gebruikelijke vergoeding.
Artikel 8. Facturering en betaling
8.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij de factuur anders vermeld.
8.2 Facturering kan geschieden vanaf het moment van levering van de Foto.
8.3 Indien Opdrachtgever geen gebruik maakt van de Licentie, dan ontslaat dit de Opdrachtgever niet
van diens betalingsverplichting.
8.4 Opdrachtgever heeft niet het recht om de betalingsverplichting op te schorten.
8.5 Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling wettelijke handelsrente verschuldigd berekend vanaf de
eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd van ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
8.6 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van de Fotograaf onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 De Fotograaf is, behoudens opzet of grove schuld zijdens de Fotograaf, nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voorvloeiend uit de openbaarmaking en/of verveelvoudiging
van de Foto al dan niet geleden door de Opdrachtgever.
9.2 De aansprakelijkheid van de Fotograaf is in alle gevallen beperkt tot de directe schade die door Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden.
9.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9.1 en 9.2 is de aansprakelijkheid van de Fotograaf te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit de Fotograaf uitdrukkelijk uit.
9.4 Indien derden met betrekking tot de openbaarmaking van de Foto door of namens Opdrachtgever enige aanspraak jegens de Fotograaf aankondigen of aanhangig maken,
zullen de Opdrachtgever en de Fotograaf in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. Fotograaf en Opdrachtgever dragen ieder de eigen kosten daarvan.
Artikel 10. Rechts- en forumkeuze
10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven,
voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Amsterdam, januari 2018